Terapia pedagogiczna

Czym jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna, nazywana reedukacją, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi bądź wyrównawczymi, to szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia socjalnego.

Metody terapii pedagogicznej o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym mają na celu stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych objawów zachowania, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu codziennym.

Dla kogo terapia pedagogiczna?

Diagnoza i terapia pedagogiczna odnoszą się do dzieci, które uzyskały orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej ze wskazaniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli:

  • dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, np. obniżeniem intelektualnym, wadami wymowy;
  • dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, np. niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, z wadami słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera
  • uczniów niedostosowanych społecznie;
  • uczniów z trudnościami w nauce powstałymi w następstwie wad rozwojowych.

enkel

Furniture for life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo